Liite: Sanasto

2022-10-07

Crosswalk, crosswalking
Yleisluontoinen termi, jolla kuvataan tiedon siirtämistä ja muuntamista yhdestä skeemasta tai tietokannasta toiseen. EpiDocin puitteissa se usein viittaa epigrafisten ja papyrologisten editioiden semanttisten erojen dynaamiseen muuntamiseen EpiDoc XML:n ja yhden tai useamman tekstitietokannan tai luettelotietueen välillä. Muuntaminen voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa tai joissakin tapauksissa molempiin suuntiin, ja se on käännettävissä takaisin alkuperäiseen tiedon katoamatta. EpiDoc yhteisön suorittamista ristimuunnoksista huomattavimpia ovat: IRT:n muuntaminen EpiDocista EDH tietokantaformaattiin; Duke Databankin, HGV:n ja APIS:in sisältöjen siirto EpiDociin osana Papyri.info -projektia (HGV-EpiDoc -muunnos on häviötön ja kaksisuuntainen); meneillään oleva EAGLE:n sisältämien tietokantojen muuntaminen EpiDoc XML:ksi osana EAGLE Europeana projektia.
Koodaaminen (Encoding)
Tässä yhteydessä koodaaminen tarkoittaa ihmisen luettavissa olevan tiedon muuntamista koneluettavaan muotoon, esim. XML-muodossa.
EpiDoc tyyliarkkimallit (EpiDoc Example Stylesheets)
Ohjelmakoodi, joka on kirjoitettu Extensible Stylesheet Language:lla (XSL or XSLT), ja joka on tarkoitettu käytettäväksi muunnettaessa EpiDoc XML -tiedostoja muihin formaatteihin (pääasiassa tekstiksi ja HTML:ksi) käyttäen tavanomaisten typografisten merkintätapojen valikoimaa (esim. Leidenin merkintätapaa). Kuvaus ja lisätietoa löytyy Stylesheet-sivulta EpiDocin wikissä.
EpiDoc-skeema (EpiDoc Schema)
Muodollisesti jäsennetty sarja sääntöjä, jotka kertovat XML-editorille tai prosessorille, mitkä elementit, attribuutit ja muut sisällöt ovat sallittuja EpiDoc-tiedostossa ja miten niiden tulee olla järjestettyjä. Kuvaus ja lisätiedot Schema-sivulta EpiDocin wikissä.
Leidenin merkintätapa (Leiden, Leiden Conventions)
Piirtokirjoitusten ja papyrustekstien transkribointia varten luotu sääntökokoelma, jossa käytetään selkeitä, yksiselitteisiä ja sopimuksenvaraisia symboleita kuvaamaan editoijan havaintoja ja tulkintoja. Esim. hakasulkeet ”[” ja ”]” kuvaavat kadonnutta tekstin osaa sisältäen joko editorin tekemän täydennyksen tai aukon tekstissä. Käytössä on useita Leidenin merkintätavan variaatioita (tunnetuimpia näistä lienevät Krummrey-Panciera ja PETRAE). Hyvä yhteenveto Leidenin merkintätavasta löytyy sivulta en.wikipedia.org/wiki/Leiden_Conventions.
Leiden+ (Leiden-plus)
Leiden+ on merkintäkieli, joka perustuu hyvin vahvastiLeidenin merkintätapaan, mutta sisältää uusia merkkejä ja merkintäyhdistelmiä, jotka mahdollistavat esimerkiksi monimutkaisten apparaattimerkintöjen tekemisen. Leiden+ on kehitetty Papyrologisen editorin ”tagitonta” editointiympäristöä varten. Yksityiskohtainen kuvaus ja tapausesimerkkejä löytyy osoitteesta papyri.info/editor/help.
Merkintäkieli (Markup)
Merkintäkieltä käytetään tekstin ominaisuuksien ja piirteiden kuvaamiseen koodauskielellä. Tällä tavoin koodattu aineisto voidaan esittää monilla eri tavoilla ja siitä voidaan poimia yksityiskohtaisia tietoja esim. indeksien laatimista varten tai siihen voidaan soveltaa erilaisia hakutyökaluja (ks. Encoding).
"Markup" -sanaa käytetään toisinaan myös lyhenteenä viittaamassa sanoihin Markup List, joka on sähköpostilista, jonka kautta keskustellaan EpiDocista ja muista vanhojen tekstien merkintätapoihin liittyvistä seikoista.
Morpheus
Morpheus, morfologinen analyysipalvelu, on työkalu, jonka alun perin kehitti Perseus. Papyri.info ja TLG käyttävät sen eri versioita sisältämiensä kreikankielisten tekstien lemmatisoinnissa. Perseuksen versio soveltuu myös latinan- ja arabiankielisten tekstien lemmatisointiin. (Lisätietoja Bamboo ja Perseus.)
Papyrologinen navigaattori (PN)
Papyri.info -alustan haku- ja selausliittymä, joka sisältää DDbDP-, HGV- ja APIS-tietokannat sekä joitakin muita papyrologisia tietokantoja.
Papyrologinen editori (PE)
Papyri.info -alustan työkalu tekstien editointia ja hallintaa sekä toimitustyön eri vaiheiden hallintaa varten. PE on yhteisöllinen editointityöskentelyn väline ja sitä kautta kenen tahansa on mahdollista osallistua tekstien tallentamiseen dokumentaaristen papyrusten tietokantaan samoin kuin siellä jo olevien editioiden parantamiseen. Papyrologisessa editorissa käytetään tagitonta Leiden+ editointiliittymää.
Perseus
Perseus Digital Library -projekti tutkii kirjaston kehityskulkua materiaalisesta digitaaliseen muotoon ja tarjoaa luettavaksi jatkuvasti kasvavan kokoelman tekstejä. Sivustolla voi paitsi lukea myös tehdä erilaisia hakuja ja käyttää myös joitakin muita sen sisältämiä työkaluja kuten esim. Morpheuksen sanakirjatyökalua kreikan- ja latinankielisiin teksteihin.
Pleiades
Vanhan ja keskiajan maailman paikkojen ja paikannimien hakemisto, joka perustuu teoksen the Barrington Atlas of the Greek and Roman World tuottaneeseen projektiin. Pleiades antaa kaikille paikoille yksilölliset tunnisteet ja luo sitä kautta edellytyksiä sellaisen toisiinsa linkitetyn tiedon verkoston rakentumiseen, jollaista mm. Pelagios-projekti organisoi ja kehittää. Pleiades löytyy osoitteesta pleiades.stoa.org.
TEI
Lyhennys sanoista Text Encoding Initiative. Ohjeisto ja työkalut kirjallisten ja historiallisten tekstien koodaamiseen XML-kielellä. EpiDoc perustuu tähän formaattiin. Viimeisin TEI ohjeisto löytyy verkosta http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index-toc.html.
World Wide Web Consortium
World Wide Web konsortio (W3C) on kansainvälinen yhteisö, joka kehittää standardeja käytettäväksi eri puolilla internetiä. Kuka tahansa voi osallistua kehitystyöhön, mutta hankkeessa työskentelee myös palkattuja työntekijöitä ja sen jäsenistöön kuuluu kokonaisia organisaatioitakin. Lisätietoja, ks. www.w3.org.
XML
Lyhennys sanoista Extensible Markup Language. Tekstimuotoinen rakenteellinen kuvauskieli, jolla voi koodata tekstiä tai tietoa ihmisen ja koneen luettavissa olevaan muotoon. Sekä TEI että EpiDoc perustuvat tähän teknologiaan. XML on standardi, jota ylläpitää World Wide Web Consortium. Tarkempi kuvaus ja lisätiedot, ks. www.w3.org/XML.
XSLT
Lyhennys sanoista Extensible Stylesheet Language Transformations. XSLT on merkintäkieli, jolla voi muuntaa XML-tiedostoja joko toisenlaiseen XML-merkintäkieleen tai johonkin muuhun muotoon kuten esim. HTML-formaattiin, jota käytetään verkkosivujen koodaamisessa, tai johonkin tuontiformaattiin tietokantaa rakennettaessa tai Open Document formaattiin, jota käytetään tekstinkäsittelyohjelmissa. EpiDoc-tyyliarkit ovat esimerkki XSLT:stä, jolla muunnetaan EpiDoc XML -tiedostot yleisiin esitysformaatteihin. Hyödyllinen johdatus XSLT-merkintäkieleen löytyy W3 Schools sivustolta.

Vastuussa tästä osiosta

  1. Gabriel Bodard, kirjoittaja
  2. Laura Löser, kirjoittaja
  3. Tom Elliott, kirjoittaja
  4. Katariina Kankaanpää, suomentaja
  5. Marja Vierros, suomentaja

EpiDoc version: 9.4

Date: 2022-10-07