ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕЧНИК

2022-10-07

Crosswalk, crosswalking
Основно понятие за преобразуване на данни от формата на една схема за кодиране или база данни в друга. Що се касае до EpiDoc понятията, този термин често се отнася до динамичното преобразуване на семантични различия на епиграфски и папироложки издания между EpiDoc XML и една или повече база данни от текстове или каталогови регистри. Тези "crosswalks" могат да се осъществят в която и да е посока, или в някои случаи в двете посоки и обратно без загуба на информация. Известни "crosswalks" на EpiDoc общността включват: преобразуването на IRT от EpiDoc във формата на база данните EDH; прехвърлянето на съдържания от Duke Databank, HGV и APIS в EpiDoc като част от проекта Papyri.info (процесът от HGV в EpiDoc е двупосочен и без загуби); текущото преобразуване на базата данни на EAGLE в EpiDoc XML като част от проекта EAGLE Europeana.
Encoding
В настоящия контекст терминът „кодиране“ означава преобразуване на информация четима от човешки същества в машинно четима информация, например под формата на XML.
EpiDoc Example Stylesheets
Софтуерен код, написан на Extensible Stylesheet Language (XSL or XSLT), чиято цел е трансформиране на файлове в EpiDoc XML в други формати (главно текстови и HTML). За тази цел се използват редица стандартни типографски практики (например Leiden). Документация и допълнителна информация може да намерите на Stylesheets page in the EpiDoc Wiki.
EpiDoc Schema
Набор от правила с формална структура, който показва на редактора или обработващия базата данни в XML кои елементи, атрибути и друго съдържание са достъпни в EpiDoc файл и как те да бъдат структурирани. Документация и допълнителна информация може да бъде намерена на Schema page in the EpiDoc Wiki.
Leiden, Leiden Conventions
Набор от правила за кодиране на класически епиграфски и папироложки текстове. Използват се опростени, произволни и недвусмислени символи, които пресъздават редакторските наблюдения и интервенции, например квадратните скоби '[' и ']' се използват да обозначат изгубен текст (който е възстановен или е налице празно място „lacuna“). Има няколко леки вариации на Leiden, които понастоящем са в употреба (може би най-известните сред тях са (Krummrey-Panciera и PETRAE). Обобщена информация за това какво представлява Leiden може да намерите на en.wikipedia.org/wiki/Leiden_Conventions
Leiden+ (Leiden-plus)
Leiden+ е система за текстово маркиране, която се основава предимно на Leiden но в същото време включва нови знаци и комбинации за маркиране на сложни апарати, например специално разработената за средата за редакторство „без етикети“ "tags-free" на Papyrological Editor. Пълно описание и документацията, касаеща Leiden+, е на адрес: papyri.info/editor/help.
Markup
Езикът за маркиране е начин за кодиране на текстове, с цел създаване на различни подходи за представяне и извличане на информация за изготвяне на индекси или инструменти за търсене (срав. Encoding).
"Markup" понякога се използва като съкращение на Markup List, списък, в който се дискутират по електронен път теми, касаещи EpiDoc и други въпроси около маркирането на антични текстове.
Morpheus
Морфологичният анализ на Morpheus е инструмент, първоначално разработен от Perseus. Неговите версии се използват от Papyri.info и TLG за лематизиране на гръцки текстове. Perseus версията на този инструмент също спомага за лематизиране на латински и арабски текстове. (За повече информация: Bamboo и Perseus.)
Papyrological Navigator (PN)
Интерфейс за търсене в платформата Papyri.info, която включва DDbDP, HGV, APIS и други папироложки бази данни.
Papyrological editor (PE)
Инструмент за редактиране и управление на текст на платформата Papyri.info, който позволява отразяване на общностния принос и внасяне на корекции в корпуса от документална папирология, особено чрез редакторския интерфейс без етикети „tags-free“ на Leiden+.
Perseus
Проектът Perseus Digital Library изучава напредъка на библиотеките от физически към дигитални и предлага нарастващ брой текстове в тяхна подкрепа. Могат да се приложат търсения директно в уеб страницата, а също така и редица инструменти докато трае процесът на четене, като например инструментът Речник за гръцки и латински текстове Morpheus.
Pleiades
Справочник с места и топоними от античния свят, съставен въз основа на проекта, чийто продукт е Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Pleiades задава уникални идентификатори на всички места, като по този начин опосредства съществуването на мрежа от свързани данни по подобие на тази, която е поддържана от Pelagios project. Може да намерите Pleiades на pleiades.stoa.org.
TEI
Text Encoding Initiative (Инициатива за Кодиране на Текстове). Съставлява насоки и инструменти за кодиране на литературни и исторически текстове в XML. Това е форматът, върху който се основава EpiDoc. Последните Насоки за TEI могат да се намерят онлайн на адрес: http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index-toc.html.
World Wide Web Consortium
The World Wide Web Consortium (W3C) е международна общност, която разработва стандарти, приложими в Интернет. Общността е отворена, но също така разполага с персонал на пълно работно време и цели организации, които членуват в тази общност. За допълнителна информация: www.w3.org.
XML
Абревиатура на Extensible Markup Language. Формат за текстово кодиране, позволяващ структурирано кодиране на текст или данни във формат, четим както от хора, така и от машини. Това е техническата основа на TEI и EpiDoc, и е стандарт, поддържан от World-wide Web Consortium. Виж www.w3.org/XML за по-детайлно описание.
XSLT
Абревиатура на Extensible Stylesheet Language Transformations. XSLT е език, който конвертира XML документи в различен XML или други формати, като например HTML, който се използва за уебсайтове, форматът за импортиране за база данни или форматът Open Document, който стои зад обработването на текстови файлове.EpiDoc Stylesheets са пример за XSLT, използван за трансформиране на EpiDoc XML в общоприети формати за визуализация. W3 Schools предлагат полезно въведение в XSLT.

Отговорни лица за този раздел

  1. Габриел Бодар, автор
  2. Лаура Льосер, автор
  3. Том Елиът, автор
  4. Мария Дончева, преведе на български език
  5. Полина Йорданова, редактор на превода

EpiDoc version: 9.4

Date: 2022-10-07